მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:22

დამუშავებული მაგალითი: სრულ კვადრატამდე შევსება (შესავალი)