მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:44

დამუშავებული მაგალითი: სრულ კვადრატამდე შევსება (პირველი კოეფიციენტი ≠ 1)