ძირითადი მასალა
ისწავლეთ განტოლებათა ამოხსნა მამრავლებად დაშლის მეთოდის გამოყენებით; (x-1)(x+3)=0 სახით ჩაწერილი განტოლების ფესვის პოვნა.

კვადრატული განტოლებების ამოხსნა მამარავლებად დაშლის საშუალებით