ძირითადი მასალა

კვადრატული გამოსახულებები

ივარჯიშეთ
პარაბოლები: შესავალიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ნულოვანი ნამრავლის თვისებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მამრავლებად დაშლილი კვადრატული გამოსახულებების გრაფიკის აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები კვადრატულ განტოლებებზე (მამრავლებად დაშლილი ფორმა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
კვადრატული გამოსახულების ამოხსნა კვადრატული ფესვის ამოღებით - შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული გამოსახულების ამოხსნა კვადრატული ფესვის ამოღებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული გამოსახულების ამოხსნა კვადრატული ფესვის ამოღებით: სტრატეგიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული განტოლებების ამოხსნა კვადრატული ფესვის ამოღებით: ნაბიჯებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გახურება: კვადრატული გამოსახულების გრაფიკის აგება წვეროს ფორმულითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ააგეთ წვეროს ფორმით წარმოდგენილი კვადრატული განტოლებების გრაფიკიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები კვადრატულ განტოლებებზე (წვეროს ფორმა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
კვადრატული განტოლებები მამრავლებად დაშლით (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული განტოლებები მამრავლებად დაშლითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოხსენით განტოლებები სტრუქტურის გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
სრულ კვადრატამდე შევსება (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სრულ კვადრატამდე შევსება (შუალედური)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სრულ კვადრატამდე შევსებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
კვადრატული ფორმულამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული განტოლებების ამონახსნების რაოდენობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
კვადრატული ფუნქციის თვისებები: სტრატეგიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გახურება: კვადრატული ფუნქციების მახასიათებლებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 3 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული ფუნქციის თვისებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ყველა ფორმით მოცემული პარაბოლას გრაფიკის აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული ფუნქციების შედარებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ ამოვხსნათ კვადრატული განტოლებები და როგორ გავაანალიზოთ და ავაგოთ კვადრატული ფუნქციები.