ძირითადი მასალა
გამოიყენეთ მთელი ცოდნა კვადრატული განტოლებების დაშლის შესახებ, რომ შეძლოთ ნებისმიერი ფორმის კვადრატული გამოსახულებების დაშლა.
დავალაგოთ: