ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:37

კვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა: სრული კვადრატი