ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:34

კვადრატული გამოსახულებების დაშლა. შესავალი