იტვირთება

(x+a)(x+b) ფორმის კვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა (მაგალითი 2)