ძირითადი მასალა

კვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა: საწყისი კოეფიციენტი = 1

ისწავლეთ, როგორ დავშალოთ კვადრატული გამოსახულებები ორი წრფივი ორწევრის ნამრავლის სახით. მაგალითად, x²+5x+6=(x+2)(x+3).

კვადრატული გამოსახულებების დაშლა. შესავალი

დავალაგოთ: