მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:17

კვადრატების მამრავლებად დაშლა: უარყოფითი საერთო მამრავლი + დაჯგუფება