იტვირთება

კვადრატების მამრავლებად დაშლა: უარყოფითი საერთო მამრავლი + დაჯგუფება