ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:27

მრავალწევრების მამრავლებად დაშლა: საერთო გამყოფი ფართობის მოდელის მიხედვით

მრავალწევრების მამრავლებად დაშლა საერთო გამყოფების მეშვეობით