ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:1:42

მრავალწევრების მამრავლებად დაშლა საერთო გამყოფების მეშვეობით