ძირითადი მასალა
ისწავლეთ, როგორ მოვაშოროთ საერთო გამყოფი მრავალწევრა გამოსახულებებიდან. მაგალითად, 6x²+10x დაშალეთ 2x(3x+5) სახით.

მრავალწევრების მამრავლებად დაშლა საერთო გამყოფების მეშვეობით