ძირითადი მასალა
გამოსახულება 6m+15 განრიგებადობის კანონის გამოყენებით შეგვიძლია, დავშალოთ, როგორც 3(2m+5). უფრო რთული გამოსახულებები, როგორიცაა 44k^5-66k^4, ამავე გზით შეგვიძლია დავშალოთ მამრავლებად. ეს სტატია რამდენიმე მაგალითს გიჩვენებთ და ვარჯიშის საშუალებას გაძლევთ.

მრავალწევრების მამრავლებად დაშლა საერთო გამყოფების მეშვეობით