ძირითადი მასალა
ორსაფეხურიანი განტოლება არის განტოლება, რომლის ამოსახსნელად ორი ნაბიჯი დაგჭირდებათ. განტოლება მაშინ გაქვთ ამოხსნილი, როცა ცვლადი განცალკებებითაა მოქცეული, ტოლობის ნიშნის ერთ მხარეს, მის წინ რიცხვების გარეშე.
დავალაგოთ: