ძირითადი მასალა
ისწავლეთ განტოლებების ამოხსნა, როგორიცაა "4x = 20" ან "y/3 = 7".