ძირითადი მასალა
ისწავლეთ განტოლებების ამოხსნა, როგორიცაა "x + 3 = 9" ან "y  - 5 = 8".