ძირითადი მასალა

განტოლებების ამოხსნა

ივარჯიშეთ
შეკრებისა და გამოკლების ერთსაფეხურიანი განტოლებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გამრავლებისა და გაყოფის ერთსაფეხურიანი განტოლებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამრავლებისა და გაყოფის ერთსაფეხურიანი განტოლებები: წილადები და ათწილადებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
განტოლება, რომელიც ორივე მხარეს ცვლადს შეიცავსმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ცვლადები განტოლების ორივე მხარეს: ათწილადები და წილადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ ერთცვლადიანი წრფივი განტოლებების ამოხსნა. მაგალითად, ამოხსენით 2(x+3)=(4x-1)/2+7.