ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:30

ორწევრების გამრავლება მრავალწევრებზე: ფართობის მოდელი