ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:43

ორწევრების გამრავლება მრავალწევრებზე: გამოწვევა