ძირითადი მასალა
ერთწევრი არის მრავალწევრი, რომელსაც მხოლოდ ერთი წევრი აქვს. მაგალითად, 2a^5 არის ერთწევრი. ეს სტატია მიმოიხილავს ერთწევრების გამრავლებას (მაგ. 2a^5 * 3a^2 = 6a^7).