მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:07

მაჩვენებლიანი ფუნქციების გრაფიკების ანალიზი: უარყოფითი საწყისი მნიშვნელობა