ძირითადი მასალა

ალგებრის საფუძველი

ივარჯიშეთ
დამოუკიდებელი და დამოკიდებული ცვლადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებების ცხრილები ორი ცვლადითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებები დაუკავშირეთ კოორდინატებს წრფეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მიმართება ოდენობებს შორის განტოლებებსა და გრაფიკებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
შეაჯამეთ უარყოფითი ნიშნის მქონე წევრებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მსგავსი წევრების შეერთება, უარყოფითი კოეფიციენტებითა და ფრჩხილების გახსნითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რაციონალური კოეფიციენტების მქონე მსგავსი წევრების შეერთებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში თვალს გადავავლებთ ალგებრის მთავარ იდეებსა და ხერხებს.