მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:00

დამოკიდებული და დამოუკიდებელი ცვლადები: განტოლება