მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:0:44

დამუშავებული მაგალითი: ფუნქციების გამოთვლა გრაფიკების მიხედვით