მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:0:59

დამუშავებული მაგალითი: ფუნქციების გამოთვლა განტოლების მიხედვით