ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:44

დამუშავებული მაგალითი: საფეხუროვანი ფუნქციის განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე

ნაწილობითი ფუნქციები