ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:7:25

დამუშავებული მაგალითი: უბან-უბან განსაზღვრული წრფივი ფუნქციის განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე

ნაწილობითი ფუნქციები