ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:05

ელემენტთა მიმდევრობითი ჯამი: მე-n წევრის ფორმულა ელემენტთა მიმდევრობითი ჯამის მეშვეობით

რთული სიგმა აღნიშვნები