ძირითადი მასალა

მრავალწევრები, განტოლებები და ფუნქციები

ისწავლეთ
შეამოწმეთ, როგორ გესმით მრავალწევრები, განტოლებები და ფუნქციები ამ 46 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ეს თემა მოიცავს: - მრავალწევრა გამოსახულებების შეკრება, გამოკლება და გამრავლება - მრავალწევრა გამოსახულებების დაშლა წრფივი მამრავლების ნამრავლის სახით - მრავალწევრა გამოსახულებების გაყოფა - მრავალწევრების იგივეობათა დამტკიცება - მრავალწევრა განტოლებების ამოხსნა და მრავალწევრა ფუნქციების ნულების პოვნა - მრავალწევრა ფუნქციების გრაფიკების აგება - ფუნქციების სიმეტრიულობა